על מה גובים היטל השבחה?

לפני שנפרט מעט על היטל השבחה, נציין כי היטל השבחה החליף את מס השבחה שנגבה עוד בתקופה שלפני קום המדינה בפקודות המנדטוריות.

בתאריך 1.07.1981 פורסם תיקון 18 לחוק התכנון והבניה הכולל את התוספת השלישית אשר ביטל את מס ההשבחה ובמקומו נקבע היטל השבחה על כל תכניות שקיבלו תוקף לאחר 1.07.1975.

מטרת היטל ההשבחה בעצם לכסות את הוצאות הוועדה המקומית העוסקת בתכנון ופיתוח, ברכישת נכסים לצרכי הציבור הכללי, ותשלום פיצויים בעקבות ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה. כמו כן הרשות המקומית רשאית להשתמש ביתרת הכספים לטובת השקעה בחינוך, על פי הגבלות מסוימות הקבועות בחוק.


החוק מגדיר:

"השבחה" כעליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

"תכנית" תכנית מתאר מקומית או תכנית מתאר מפורטת.


על מה גובים היטל השבחה?

  • תכנית מתאר מקומית.

  • תכנית מפורטת.

  • הקלות מתכנית.

  • שימוש חורג.

  • תכנית איחוד וחלוקה עם הסכמת הבעלים וגם ללא הסכמת הבעלים של המקרקעין.

  • תכנית שימור אתרים.

מה שעור היטל ההשבחה?

לרוב שעור ההשבחה עומד על 50%, ישנם מקרים שהוגדרו בחוק שמאפשרים לשלם פחות מ-50%.מה יחשב למימוש זכויות שיחייב בהיטל השבחה?

מכר, אישור היתר בניה, אישור הקלה או התרת שימוש חורג, על ידי הועדה המקומית יחשב למימוש זכויות.


יש לשים לב כי העברת זכויות במקרקעין ללא תמורה העברה מאדם לקרובו (בן זוג, הורה, צאצא או צאצא של בן זוג, אח ובני זוגם), וגם במקרים של העברת מקרקעין עקב ירושה ניתן לדחות את תשלום היטל ההשבחה. במצב המתואר אין פטור מהיטל השבחה אלא דחיה למועד המימוש של המקרקעין. פטור מהיטל השבחה ידון במאמר אחר.


ישנה גם אפשרות שבעל המקרקעין יבקש מהועדה המקומית לתכנון ובניה לערוך שומת השבחה ולהחליט או לשלם את היטל ההשבחה בעת עריכת השומה, או לדחות את התשלום. (תיקון 126 לחוק התכנון והבניה שפורסם ביולי 2018).להלן דוגמאות להשבחה:

קרקע: הכנת תכנית מפורטת שתאפשר לבעל הקרקע לקדם בניה על הקרקע שלא היה ניתן לבנות עליה בעבר, התכנית בעצם תשביח את המקרקעין ולפיכך תבקש הרשות המקומית בעת מימוש המקרקעין לשלם היטל השבחה.

דירה: תכנית שמאפשרת להוסיף לדירה בקומת האחרונה חדר על הגג, במצב החדש הדירה הושבחה ושווה לאחר אישור התכנית יותר, וזאת משום שיש אפשרות להוסיף לדירה עוד חדר על הגג ועל ההשבחה תגבה הרשות המקומית בעת מימוש היטל השבחה. המימוש יתבצע בבקשה להיתר בניה לחדר על הגג או בעת מכירה של הדירה.

רוכש הדירה יוכל לבנות את החדר על הגג ולא יצטרך לשלם היטל השבחה, כי הוא כבר שולם בעת מכירת הדירה.

על פי החוק היטל ההשבחה משולם על ידי המוכר, אבל ניתן לקבוע בחוזה המכר כי היטל ההשבחה ישולם על ידי הקונה.