תכנית מס' ח/500, תכנית מתאר מקומית דרום חולון

התכנית פורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים 7668 מיום.9.01.2018.

התכנית חלה על שטח של כ-4,081.2 דונם.

גבולות התכנית: מצפון: שד' ירושלים, פארק פרס, מתחם ימית 2000 , קריית שרת וקריית פנחס איילון. ממזרח: כביש מס' 4. מדרום: גבול השיפוט עם העיר ראשון לציון. מערב: כביש מס' 20, וגבול השיפוט עם העיר בת ים.

בין מטרות התכנית, פיתוח אזור דרום חולון ושילובו בתכנון העירוני ובכלל זה תכנון מתארי של אזורי מגורים, תעסוקה, מסחר ומשרדים, בנייני ציבור, שטחי שצ"פ וקריית ספורט, פארק עירוני (כ-1,100 דונם), מערכת דרכים, מרכז תחבורה, תשתיות ומתקנים הנדסיים.

הוראות התכנית כוללות, שינוי יעוד בתכניות תקפות, קביעת סך היקפי בניה, קביעת הוראות לשלבי תכנון, קביעת הוראות פינוי מוקדים לשם יצירת קרקע פנויה, קביעת שטח לקריית ספורט, קביעת דרכי גישה, קביעת שימושים ותכליות לכל יעוד קרקע, קביעת תנאים למתן היתרי בניה ושלבים והתניות לביצוע. מכוח תכנית זו לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות שיינתנו רק בתכניות מפורטות עתידיות לאיחוד וחלוקה.

היקף הבניה בתכנית כולל: מגורים: עד כ-13,700 יח"ד תעסוקה ומסחר: 930,000 מ"ר בנייני ציבור: 175,000 מ"ר

הוראות התכנית וייעוד מוצע:

מגורים א' - צפיפות מרבית ממוצעת של כ-4.33 יח"ד/דונם נטו מגורים ג' - שכונת מגורים בבניה גבוהה בצפיפות מרבית של 25 יח"ד/דונם נטו מגורים, מסחר מבנים ומוסדות ציבור - מבני מגורים בבניה גבוהה, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור בצפיפות מרבית של 25 יח"ד/דונם נטו מגורים ומסחר - מגורים בבניה גבוהה ומסחר, בצפיפות מרבית של 25 יח"ד/דונם נטו מסחר ותעסוקה - שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מסחר ותעסוקה מבנים ומוסדות ציבור - שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מבנים ומוסדות ציבור מסחר, תיירות ומבנים ומוסדות ציבור - שטח זה יתוכנן ברצף ובהשלמה למתחם פארק פרס ופארק המים הסמוכים מגורים, פארק, מבנים ומוסדות ציבור - מבני מגורים בבניה גבוהה בצפיפות מרבית של 25 יח"ד/דונם נטו, מסחר, מבנים ופארק תעסוקה - שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מבני תעסוקה ותעשיה עתירת ידע מתקנים הנדסיים - שטח זה ישמש בעיקרו להקמת מתקנים הנדסיים בהתאם לתכנית מפורטת תחנת תדלוק - בהתאם לתכנית מפורטת מס' ח/329 שטח ציבורי פתוח - יתוכנן במסגרת תכניות מפורטות ותוך התאמה לתכנית העיצוב האדריכלי והנופי פארק (פארק החולות) - לפארק החולות תוכן תכנית עיצוב אדריכלי ונופי ותכלול בין היתר בינוי ופיתוח.

התכנית קבעה בין היתר הוראות להכנת תכניות מפורטות ותנאים שונים ביניהם:

 1. תנאי לאישור התכנית המפורטת הראשונה מכוחה של תכנית זו יהיה אישור הוועדה המחוזית לתכנית שתכלול חלוקה של שטח התכנון למתחמים לאיחוד וחלוקה, או אישורו של תשריט הכולל חלוקה כאמור, כחלק ובד בבד, עם התכנית המפורטת הראשונה (להלן: "תכנית המתחמים").

 2. תכנית המתחמים תקבע חלוקת זכויות בנייה בין המתחמים, תנאים למימוש הזכויות בכל מתחם והוראות לביצוע איחוד וחלוקה שתכלול התייחסות לחלוקה של שטחי ציבור.

 3. תכנית המתחמים תקבע בין היתר את שטח הפארק שייכלל בתכניות המפורטות השונות, העדפה לחלק הפארק המצוי בתחום כל מתחם, ובלבד שיובטח סה"כ פיתוח שטח הפארק במלואו.

 4. הכנת תכניות מפורטות הכוללות מנות מפארק החולות ואו כל פיתוח שהינו בזיקה אל פארק החולות, יעשו לפי הנחיות תכנית העיצוב האדריכלי נוף לפארק החולות.

 5. תכניות מפורטות תוכנה בהתאם לעקרונות "מסמך עקרונות לתכנון אדריכלי ונופי של פארק החולות אזור הבינוי הגובל בפארק החולות" המהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

 6. תכניות מפורטות תכלולנה בין היתר את ההוראות הבאות, בכפוף להוראות תכנית זו:

 • הוראות מפורטות בדבר מתחמי איחוד וחלוקה מחדש.

 • קביעת יעודי הקרקע, קו בניין, רוחב דרכים וכדומה.

 • הוראות מפורטות בדבר זכויות בנייה, כולל גבהי בניינים, שטחים, תכסית, הוראות למרתפים, פרגולות וכדומה.

 • מגבלות בנייה, תוך ציון מבנים להריסה

 • מנגנון לפינוי אתר הפסולת, בית המטבחיים ו"שכונת מולדת" המצויים בשטח התכנית

 • תכנון מפורט למערכת ניקוז עילי.

 • הוראות מפורטות בדבר בינוי ושימושים שיותרו במקרקעין.

 • הוראות בדבר הקצאת שטחים לתנועת מעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים.

 • הוראות המבטיחות העתקתו של קו מים מקורות.

הוראות להכנת תכניות "חלוקה חדשה" איחוד וחלוקה מחדש:

 1. תכנית המתחמים הר"מ, תשמש בסיס למתחמי איחוד וחלוקה. גבולות מדויקים של מתחמי האיחוד והחלוקה יקבעו בתכניות המפורטות.

 2. בתחומי התכניות המפורטות יבוצע הליך של איחוד וחלוקה לגבי חלקות וחלקי חלקות הכלולות בה.

 3. בהקצאת הזכויות במסגרת "החלוקה החדשה" יראו את תכנית זו והתכניות המפורטות שיאושרו מכוחה, כרצף תכניות אחד ובמצב היוצא לפי המצב התכנוני בעת אישור התכניות המפורטות.

 4. גבולות התכניות המפורטות ייקבעו באופן שבו שווי זכויות הבניה במצב המוצע של כל תכנית מפורטת יהיה מאוזן ביחס לשווי החלקות במצב קודם.

 5. בעריכת טבלאות האיזון יובא בחשבון, בין השאר, עקרון ריכוז בעלויות במגרשי התמורה, ככל האפשר.

 6. במסגרת רישום החלוקה מחדש, ירשמו שטחים המיועדים לצרכי ציבור על שם הרשות המקומית חולון.

תנאים למתן היתר בניה:

 1. לא ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה מכוח תכנית זו.

 2. מימוש בפועל של השטחים הציבוריים המבונים והפתוחים, לרבות שטחי הפארק, מותנה באישור תוכנית מפורטת למתחם בו כלול השטח הציבורי. על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לאשר תכנית מפורטת ספציפית לדרכים ו/או תשתיות וזאת בנוסף ובטרם אישורה של תכנית למתחם.

 3. לא תותר הוצאת היתרי בניה ולא יוחל בביצוע הפארק טרם אישורה של תכנית עיצוב אדריכלי ונופי לכל תחומי הפארק בשלמותו.

 4. תנאי למימוש של מעל 70% מזכויות הבניה בתכנית זו יהיה פיתוח מלא של פארק החולות.

 5. בשלבים המוקדמים של מימוש תכנית זו יובטח פיתוח אקסטנסיבי של פארק החולות ונגישות לפארק לכלל הציבור.

 6. תנאי למתן היתר למבנים המושפעים מרעש דרכים בסמוך לדרך מס' 4 ולדרך מס' 20 יהיה הכללת פתרונות למיגון אקוסטי בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה.

 7. תנאי למתן היתר בנייה בשטחים הגובלים בתוואי הרק"ל יהיה תיאום עם הרשות המוסמכת לעניין הרק"ל.

 8. תנאי להוצאת היתר בנייה במתחם או מתחמים בהם מצוי אתר הפסולת, יהיה הבטחת פינויו של האתר להנחת דעת היועץ המשפטי לועדה המקומית, על פי מפרט שיינתן ע"י המשרד להגנת הסביבה.

 9. תנאי להוצאת היתר בנייה במתחם או מתחמים בהם מצוי בית המטבחיים, יהיה הבטחת פינויו להנחת דעת היועץ המשפטי לועדה המקומית, על פי מפרט שיינתן ע"י המשרד להגנת הסביבה או מי שיונחה על ידו.

 10. תנאי להוצאת היתר בנייה במתחם או מתחמים בתחום שכונת מולדת, יהיה הבטחת פינויה של השכונה להנחת דעת היועץ המשפטי לועדה המקומית, או פינויה בפועל.

 11. תנאי להיתר בנייה בסמוך לכביש מס' 20 יהיה תיאום ואישור חברת נתיבי איילון.

ביצוע התכנית, שלבי ביצוע: מתן היתרי בניה ומימוש זכויות הבניה מותנה בשלבי פיתוח מערכת הדרכים: שלב א': פיתוח עד 2,800 יח"ד וכ-2,200 מ"ר עיקרי לתעסוקה ללא התניות תחבורתיות. שלב ב': פיתוח מעבר לזכויות שלב א' מותנה בהכנת בדיקה תחבורתית מעודכנת. שלב ג': תנאי למימוש מעל %70 מזכויות הבנייה בתכנית זו יהיה פיתוח מלוא פארק החולות.

התכנית קבעה כי מימוש התכנית יהיה תוך 20 שנה מיום אישורה.